Årsmöte 

Tisdagen den 31.05.2022 kl 19:00 

Välkomna till Thuregården 

Byaföreningen behövs och flera styrelsemedlemmar välkomnas , flera styrelsemedlemmar och flera kreativa människor ,som tillsammans ordnar träffar,möten, happenings /evenemang , bjuder in andra för att väcka nya intressen hos medlemmar och övriga . 

Årsmöte 31.05.2022 kl 19:00 , Thuregården  

Välkomna !  

 

1. Årsmötets öppnande 

2. Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare  för årsmötet  

      Ordförande:  

   Sekreterare: 

   protokolljusterare :

3. Fastställande av dagordning  
4. Val av styrelse , Ordförande och 5 styrelsemedlemmar.  

5.  Sammankallat till årsmötet , stadgeenligt sammankallat 

6. Verksamhetsberättelse,  ekonomisk redogörelse för föregående  

verksamhetsår samt revisorernas berättelse 

7. Kan man ge ansvarsfrihet för styrelsen för år 2021 

8. Fastställande om medlemsavgifter för medlemmarna.  

9.  Val av revisorer samt revisorssuppleant    

10. Övriga frågor eller ärende som årsmötet beslutar att behandla  

Söndagen den 15.05.2022